Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ “INCHARGE” ΤΗΣ NRG ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της συμβολής της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 168 με την οδό Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 998102480 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008361601000, μέλος του ομίλου Motor Oil Hellas παρέχει στους πελάτες της την εφαρμογή «incharge», μέσω της οποίας οι τελευταίοι δύνανται, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία που περιγράφεται κάτωθι, να λαμβάνουν υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη συνέχεια των παρόντων. Στο παρόν έντυπο ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ως άνω εφαρμογής.

2. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας κατά τη χρήση της εφαρμογής μας για την ηλεκτροκίνηση. Η χρήση της εφαρμογής εκλαμβάνεται ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων όρων. Εγγυάστε δε, ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρονών και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Η χρήση της εφαρμογής μας για την ηλεκτροκίνηση, συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα κάτωθι. Επομένως, εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Εφαρμογή μας.

4. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση μας, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίησή σας, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη συνέχεια.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων, οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν το νόημα που τους αποδίδεται κάτωθι:

«Εγγεγραμμένος Χρήστης»: είστε εσείς, όταν επιλέγετε τη χρήση της Εφαρμογής έχοντας ολοκληρώσει προηγουμένως τη διαδικασία εγγραφής σας σε αυτή και αφού εισέλθετε σε αυτή με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, προκειμένου να σταθεί δυνατή η ταυτοποίησή σας.

«Ελάχιστη Χρέωση Πρώτης Εγγραφής»: είναι το ποσό το οποίο θα χρεωθεί αυτόματα στην πιστωτική σας κάρτα κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, βάσει του Προγράμματος Πληρωμής που επιλέξατε, εφόσον επιλέξετε την εγγραφή σας ως χρήστης της Εφαρμογής.

«Ελάχιστο Διαθέσιμο Υπόλοιπο Λογαριασμού»: είναι το ελάχιστο ποσό το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας (ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι) κατά το χρονικό σημείο έναρξης λήψης της Υπηρεσίας, προκειμένου να μπορέσετε να φορτίσετε το όχημά σας, εφόσον επιλέξετε την λήψη των Υπηρεσιών ως χρήστης της Εφαρμογής,.

«Ελάχιστο Ποσό Ανανέωσης Υπολοίπου»: είναι το ελάχιστο ποσό το οποίο το θα σας ζητηθεί να καταβάλλετε, βάσει του Προγράμματος Πληρωμής που έχετε επιλέξει, κάθε φορά που θα επιλέγετε να ανανεώσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, εφόσον είστε Εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής.

«Εμείς»: είμαστε εμείς, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα πλήρη στοιχεία της οποίας παρατίθενται στην αρχή των παρόντων.

«Εξοπλισμός»: οι φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων τους οποίους έχουμε εγκαταστήσει στα Σημεία ή Σταθμούς Επαναφόρτισης.

«Επισκέπτης»: είστε εσείς, όταν επιλέγετε τη χρήση της Εφαρμογής ως απλός επισκέπτης.

«Εσείς»: είστε εσείς, ήτοι οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες ή/και Επισκέπτες της Εφαρμογής.

«Εφαρμογή»: η εκάστοτε διαθέσιμη Εφαρμογή μας για την ηλεκτροκίνηση, μέσω της οποίας έκαστος Εγγεγραμμένος Χρήστης ή Επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί και να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες και στα δίκτυα ηλεκτροκίνησης που προσφέρουμε, ή να επικοινωνήσει μαζί μας, για να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο.

«Λογισμικό» (software): όλα τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένα ή άλλα δεδομένα αναγνώσιμα από μηχάνημα, οι τεχνικές προδιαγραφές, η λογική, οι αλγόριθμοι, οι ενότητες (modules), τα διαγράμματα ροής (flow charts), τα λογικά διαγράμματα (logic diagrams), οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις, οι υπο-ρουτίνες, οι δομές αρχείων, τα φύλλα κωδικοποίησης (coding sheets), η κωδικοποίηση, ο πηγαίος κώδικας ή ο αντικειμενικός κώδικας, οι λίστες, τα δεδομένα δοκιμών, οι ρουτίνες δοκιμής, τα διαγνωστικά προγράμματα ή άλλο υλικό που αφορά στον Εφαρμογή ή περιλαμβάνει κάποιο μέρος αυτού και που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει σωστά, αποτελεσματικά και αποδοτικά.

«Όροι»: είναι οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής μας για την Ηλεκτροκίνηση».

«Πρόγραμμα Πληρωμής» (billing Plan): είναι το πλάνο (όροι) πληρωμής, εκ των εκάστοτε διαθεσίμων στην Εφαρμογή μας, με το οποίο επιθυμείτε να εξοφλήσετε το αντίτιμο των Υπηρεσιών που θα λάβετε, εφόσον επιλέξετε την λήψη των Υπηρεσιών ως χρήστης της Εφαρμογής.

«Σημείο/α ή Σταθμός/οί Επαναφόρτισης»: τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία ή οι σταθμοί επαναφόρτισης που έχουμε αναπτύξει ανά την Ελλάδα, όπως αυτά φαίνονται στο Χάρτη της Εφαρμογής.

«Υλισμικό» ή «Υλικό» (hardware): είναι το σύνολο των μηχανικών μερών και των φυσικών εξαρτημάτων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποτελείται δε από το σκληρό δίσκο, τον επεξεργαστή, τη μητρική κάρτα, την κάρτα γραφικών, τα καλώδια, τα συν-κυκλώματα, τα πλακίδια, την οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τον εκτυπωτή, την κάμερα, το μικρόφωνο και όλα εν γένει τα κινητά αντικείμενα από τα οποία αυτός απαρτίζεται.

«Υπηρεσίες»: είναι το σύνολο των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης που σας προσφέρουμε μέσω της Εφαρμογής, ήτοι των υπηρεσιών που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και, εν γένει, με την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας (ενδεικτικά, εύρεση διαθέσιμων Σημείων/ Σταθμών Επαναφόρτισης και πλοήγηση, προκράτηση θέσεων φόρτισης).

«Χάρτης»: είναι ο χάρτης που χρησιμοποιεί η Εφαρμογή προκειμένου να αποτυπώσει τα Σημεία Επαναφόρτισης του δικτύου μας.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

1. Η εγγραφή στην Εφαρμογή είναι προαιρετική και δε συνιστά προϋπόθεση για τη λήψη των Υπηρεσιών.

2. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή ως Εγγεγραμμένοι Χρήστες θα πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

(α) Καταρχάς θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://drive.nrgincharge.gr/ ή να κατεβάσετε την εφαρμογή «incharge» από το Playstore για συσκευές Android ή από το AppStore για συσκευές iOS και να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν ανά βήμα.

(β) Προτού καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το Πρόγραμμα Πληρωμής (Billing Plan) που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εκ των εκάστοτε διαθεσίμων και μόνο υπό τον όρο ότι κατά το εν λόγω χρονικό σημείο προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων πληρωμής. Πριν την επιλογή του επιθυμητού Προγράμματος Πληρωμής σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους αυτού, ήτοι το κόστος φόρτισης (€/kWh) ανά τύπο φορτιστή (AC/DC), την Ελάχιστη Χρέωση Πρώτης Εγγραφής, καθώς και το Ελάχιστο Διαθέσιμο Υπόλοιπο Λογαριασμού για φόρτιση, που αναγράφονται ευκρινώς επί εκάστου προγράμματος. Εφόσον σε ορισμένο χρονικό σημείο είναι διαθέσιμα περισσότερα του ενός Προγράμματα Πληρωμής, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα ή/και περισσότερα από αυτά. Αντίστοιχα, μπορείτε οποτεδήποτε να αντικαθιστάτε το εκάστοτε επιλεγμένο Πρόγραμμα Πληρωμής με ορισμένο άλλο. Η προσφορά περισσοτέρων του ενός Προγραμμάτων Πληρωμής ή/και η τροποποίηση ή/και κατάργηση ορισμένου εκ των εκάστοτε διαθεσίμων, εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση και διακριτική ευχέρεια μας και διενεργείται ελεύθερα και απρόθεσμα, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης σας.

(γ) Έπειτα, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην Εφαρμογή, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας ως Εγγεγραμμένου Χρήστη αυτής. Για την εγγραφή σας θα σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε στην Εφαρμογή το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), τον κωδικό (password) εισόδου στην Εφαρμογή, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τη γλώσσα, μεταξύ των εκάστοτε διαθεσίμων, στην οποία θέλετε να περιηγείστε στην Εφαρμογή, του κωδικού πρόσβασής σας στην Εφαρμογή και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου σας ζητηθεί.

(δ) Με την ολοκλήρωση των ως άνω βημάτων, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, καθώς και με την πολιτική απορρήτου μας, προτού σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, με την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιείται/ούνται η/οι πληρωμή/ές σας,

(ε) Συμπληρώνοντας πλήρως και ορθά τα στοιχεία και της πιστωτικής κάρτας σας και πατώντας το πλήκτρο «Υποβολή», θα λάβετε μέσω της Εφαρμογής το μήνυμα που χρειάζεστε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Η σχετική ενεργοποίηση διενεργείται μέσω αποστολής σχετικού συνδέσμου ενεργοποίησης (activation link) του λογαριασμού σας, ο οποίος θα σας αποσταλεί μέσω email προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης του λογαριασμού σας, η πιστωτική κάρτα που δηλώσατε στο στάδιο (γ) ανωτέρω της διαδικασίας εγγραφής θα χρεωθεί αυτόματα με το ποσό της Ελάχιστης Χρέωσης Πρώτης Εγγραφής του Προγράμματος Πληρωμής που επιλέξατε. Το ποσό αυτό θα παραμείνει στο λογαριασμό σας προκειμένου να το αναλώσετε σε Υπηρεσίες.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

1. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να κάνετε χρήση της Εφαρμογής, είτε έχετε εγγραφεί προηγουμένως σε αυτήν (Εγγεγραμμένος Χρήστης), είτε όχι (Επισκέπτης). Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, αναλόγως του αν είστε Εγγεγραμμένος Χρήστης ή Επισκέπτης περιγράφεται κάτωθι:

 

Ι. Χρήση της Εφαρμογής ως Εγγεγραμμένος Χρήστης:

(α) εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς σας (login) προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή σας ως Εγγεγραμμένου Χρήστη,

(β) περιηγείστε στην Εφαρμογή και επιλέγετε το Σημείο Επαναφόρτισης μέσω του οποίου επιθυμείτε να επαναφορτίσετε το όχημά σας μέσω του πλήκτρου «ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ»,

(γ) κατόπιν επιλέγετε τον τύπο του φορτιστή, εκ των διαθεσίμων στο Σημείο Επαναφόρτισης, που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την επαναφόρτιση του οχήματός σας, καθώς και το επιθυμητό Πρόγραμμα Πληρωμής σας (Billing Plan), εφόσον έχετε επιλέξει την εγγραφή σας σε περισσότερα του ενός. Αντιθέτως, εφόσον έχετε επιλέξει μόνο ένα Πρόγραμμα Πληρωμής, η χρέωση διενεργείται αυτομάτως δυνάμει του εν λόγω,

(δ) ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται αναλυτικά στην Εφαρμογή, ξεκινάτε τη φόρτιση του οχήματός σας, την οποία διακόπτετε, όποτε επιθυμείτε,

(δ) αφότου ολοκληρωθεί η φόρτιση του οχήματός σας, η εξόφληση του αντιτίμου των Υπηρεσιών που λάβατε, ως αυτό προκύπτει με βάση το Πρόγραμμα Πληρωμής σας (Billing Plan) και τις κιλοβατώρες (kWh) που καταναλώσατε για τη φόρτιση του οχήματός σας, διενεργείται αυτόματα, μέσω αφαίρεσης του σχετικού ποσού από το ποσό που έχετε διαθέσιμο στο λογαριασμό σας (ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας) κατά το χρονικό σημείο έναρξης λήψης των Υπηρεσιών. Εφόσον το υπόλοιπό του λογαριασμού σας αναλωθεί πλήρως, πριν την πλήρη φόρτιση του οχήματός σας, η φόρτιση δε διακόπτεται, αλλά στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο της ενέργειας που καταναλώσατε και το οποίο δεν καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας (ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας), εγγράφεται ως χρέωση στο λογαριασμό σας και αφαιρείται αυτόματα από το ποσό της επόμενης ανανέωσής σας (πχ. Αν εκκινήσατε τη λήψη Υπηρεσιών έχοντας 5€ διαθέσιμα στο λογαριασμό σας και η πλήρης φόρτιση του οχήματός σας στοίχισε 8,50€, το υπερβάλλον ποσό των 3,50€ θα εγγραφεί στο λογαριασμό σας ως απαίτησή μας (-3,50€) και θα αφαιρεθεί αυτόματα από την επόμενη ανανέωση του υπολοίπου του λογαριασμού σας).

 

ΙΙ. Χρήση της Εφαρμογής ως επισκέπτης (guest):

Για να χρησιμοποιήσετε τον Εφαρμογή ως επισκέπτης (guest), θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

(α) μεταβαίνετε στο Σημείο / Σταθμό Επαναφόρτισης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα εκάστοτε διαθέσιμα σημεία μπορείτε να τα δείτε μέσω περιήγησης στην Εφαρμογή, επιλέγοντας το πλήκτρο «ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ»,

(β) αφού επιλέξετε τον Εξοπλισμό που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την επαναφόρτιση του οχήματός σας κατόπιν έλκετε προς τα δεξιά το πράσινο βέλος με την ένδειξη “swipe to charge” χωρίς να απαιτείται να προβείτε σε καταχώρηση των στοιχείων σας, εκτός του email σας, στο οποίο θα λάβετε την απόδειξή σας για τη συναλλαγή σας αυτή,

(δ) έπειτα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο εξόφλησης που επιθυμείτε και, αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, θα κατευθυνθείτε στην πύλη πληρωμής (Payment Gateway) ώστε να γίνει η πιστοποίηση της γνησιότητας της πιστωτικής σας κάρτας,

(ε) εφόσον η γνησιότητα της κάρτας σας πιστοποιηθεί από την εκάστοτε συνεργαζόμενη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, μπορείτε να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο https://www.nrg.gr.

Ε. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναλαμβάνετε την υποχρέωση:

 • να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Εξοπλισμού με ασφάλεια και σε πλήρη τήρηση των οδηγιών που σας παρέχουμε μέσω της Εφαρμογής, και αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό επαναφόρτισης του οχήματός σας
 • να μην απενεργοποιείτε ή παρακάμπτετε οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας που έχουμε εγκαταστήσει επί του Εξοπλισμού και των Σημείων Επαναφόρτισης.
 • να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή/και τον Εξοπλισμό με τρόπο που να προσβάλλει, να περιορίζει ή να εμποδίζει τα δικαιώματα χρήσης οποιουδήποτε τρίτου.
 • να μην κάνετε χρήση της Εφαρμογής για σκοπούς παράνομους ή ανήθικους και εν γένει να μην επιδεικνύετε συμπεριφορά ικανή να πλήξει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα συμφέροντα μας ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
 • να μην προβαίνετε σε ψευδείς, παραπλανητικές ή δόλιες δηλώσεις.
 • να μας παρέχετε αληθή και ακριβή στοιχεία, εφόσον αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε εμάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποδέχεστε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.
 • να μην προβαίνετε σε ενέργειες mirroring ή/και framing, στο σύνολο ή σε μέρος του Λογισμικού του Ιστοτόπου.
 • να μην εκμεταλλεύεσθε, επεξεργάζεστε, ή αποθηκεύετε παράνομα το Λογισμικό του Ιστοτόπου ή μέρος αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση (disassemble), η διαρρύθμιση, η μετάφραση (translate), η αποσυμπίληση (decompile), η αντιγραφή, η αντίστροφη μηχανική, άλλως η αναπαραγωγή δια αναστροφής (reverse engineering), η προσαρμογή, η δημιουργία παράγωγων έργων ή/και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Λογισμικού της Εφαρμογής, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει διαφορετικά.
 • να μην παρεμβαίνετε στο Λογισμικό της Εφαρμογής, για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως για να επιτύχετε την αποσύνδεσή του από εμάς, ή για να το παραποιήσετε με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, σχετικά με το περιεχόμενό του, ή την προέλευσή του.
 • να μην απενεργοποιείτε ή παρακάμπτετε οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας που έχουμε εγκαταστήσει στην Εφαρμογή ή τυχόν ενημερώσεις μας επί του Λογισμικού της Εφαρμογής.
 • να μην αναρτάτε ή/και κοινοποιείτε το Λογισμικό της Εφαρμογής σε ένα διακομιστή, προσβάσιμο μέσω δημοσίου δικτύου, π.χ. του διαδικτύου, κατά τρόπο που να επιτρέπει την αντιγραφή του από οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από εμάς πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 • να μην παραχωρείτε, με οικονομικό αντάλλαγμα ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος το Λογισμικό της Εφαρμογής (ή μέρος αυτού), ούτε να το δανείζετε ή να το διανέμετε σε τρίτους και ειδικότερα σε κάθε μη νομιμοποιούμενο από εμάς πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 • να μην αφαιρείτε ή παραποιείτε τα εμπορικά μας σήματα ή/και τα λογότυπα ή/και τα διακριτικά μας γνωρίσματα, ή και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής μας ιδιοκτησίας που έχουμε ενσωματώσει στην Εφαρμογή ή που προβάλλουμε μέσω των Σημείων Επαναφόρτισης,
 • να μην αφαιρείτε ή παραποιείτε όλες τις επίσημες δηλώσεις στις οποίες προβαίνουμε μέσω της Εφαρμογής, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα της δικής μας ιδιοκτησίας, ή τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων που μας έχουν παραχωρήσει την άδεια χρήσης τους.
 • να μη χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας εν γένει, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • να μας ενημερώνετε αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη χρήση, αποθήκευση, επεξεργασία ή εκμετάλλευση της Εφαρμογής, ή/και του Λογισμικού της Εφαρμογής.

2. Σε κάθε περίπτωση, θα ευθύνεστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκαλέσετε με υπαιτιότητά σας σε εμάς ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για οποιαδήποτε αξίωση τρίτου ή αγωγή τυχόν εγερθεί σε βάρος μας σε σχέση με οποιαδήποτε υλική ζημία ή απώλεια, η οποία προκύπτει άμεσα από υπαιτιότητά σας κατά τη χρήση του Εξοπλισμού.

ΣΤ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Η αξία των Υπηρεσιών που σας προσφέρουμε και η οποία, ανεξαρτήτως αν διενεργείτε τη σχετική συναλλαγή ως Εγγεγραμμένος Χρήστης ή ως Επισκέπτης, συναρτάται με το πλάνο επαναφόρτισης που θα επιλέξετε για την επαναφόρτιση του οχήματός σας, τον τύπο του Εξοπλισμού που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε και τις κιλοβατώρες (kWh) που καταναλώσατε για την επαναφόρτιση του οχήματός σας, είναι εκείνη που θα αναγραφεί στον Εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μερικής ή πλήρους επαναφόρτισης και πριν την ολοκλήρωση εκ μέρους σας της διαδικασίας πληρωμής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η αξία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

 • την αξία των Υπηρεσιών και της χρήσεως του Εξοπλισμού,
 • κάθε είδους τέλη ή φόρους που επιβάλλονται επί της αξίας των Υπηρεσιών και της χρήσεως του Εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
 • τέλη συναλλαγής / τραπεζικά έξοδα,
 • να μην κάνετε χρήση της Εφαρμογής για σκοπούς παράνομους ή ανήθικους και εν γένει να μην επιδεικνύετε συμπεριφορά ικανή να πλήξει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα συμφέροντα μας ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
 • τυχόν έξοδα σύνδεσης του Εξοπλισμού, για το χρονικό διάστημα που αυτός δεν χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του οχήματός σας, αλλά παραμένει συνδεδεμένος στο Σταθμό / Σημείο Επαναφόρτισης, εφόσον τυχόν ισχύουν τέτοια.

2. Η πληρωμή της αξίας/αντιτίμου των Υπηρεσιών που λάβατε διενεργείται αυτόματα με τη λήξη της υπηρεσίας επαναφόρτισης, μέσω χρέωσης της πιστωτικής κάρτας που έχετε δηλώσει στην Εφαρμογή είτε κατά την εγγραφή σας (για Εγγεγραμμένους Χρήστες), είτε κατά την επίσκεψή σας στο Σημείο Επαναφόρτισης και πριν την έναρξη επαναφόρτισης του οχήματός σας (για Επισκέπτες).

3. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της Εφαρμογής, υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

4. Οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν εκείνος δεν εγκρίνει την πληρωμή, τότε δε φέρουμε καμία ευθύνη για την μη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

5. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η τιμολόγηση των Υπηρεσιών και επιθυμείτε την ακύρωση της συναλλαγής σας, μπορείτε να μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 21888 18102** (** αστική χρέωση) και να υποβάλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων. Το αίτημά σας θα εξεταστεί και εφόσον κριθεί σύννομο και εύλογο, θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

6. Εφόσον την ως άνω συναλλαγή την έχετε διενεργήσει ως Εγγεγραμμένος Χρήστης, το σχετικό αποδεικτικό της εν λόγω συναλλαγής, καθώς και το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης του αντιτίμου των Υπηρεσιών σας αποθηκεύεται αυτόματα στο λογαριασμό σας (προφίλ) σας εντός της Εφαρμογής. Αντιθέτως, εφόσον την ως άνω συναλλαγή την έχετε διενεργήσει ως Επισκέπτης, θα σας ζητηθεί πριν τη διενέργεια της σχετικής συναλλαγής και την επιτυχή εξόφληση του αντιτίμου των Υπηρεσιών, να δηλώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, προκειμένου να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν μη αποστολή του σχετικού παραστατικού λόγω μη συμπλήρωσης ή τυχόν λανθασμένης συμπλήρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Z. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέσω της Εφαρμογής σας παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε σημαντική ή/και χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών, ήτοι όλως ενδεικτικά:

 • να ενημερώνεστε συνεχώς για τα εκάστοτε διαθέσιμα Σημεία Επαναφόρτισης ανά την Ελλάδα,
 • να έχετε συνεχή πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα επαναφορτίσεών σας και των πληρωμών σας,
 • να δημιουργήσετε το δικό σας εξατομικευμένο προφίλ χρήστη, καταχωρώντας το/τα όχημα/οχήματά σας, τη φωτογραφία της επιλογής σας, τις κάρτες με τις οποίες επιθυμείτε να διενεργείτε τις πληρωμές σας, κοκ. Τα ως άνω στοιχεία μπορείτε να τα τροποποιείτε ελεύθερα.
H. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

1. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε την Εφαρμογή, ως και τις λειτουργικότητες αυτής, κατά την απόλυτη αυτής κρίση και διακριτική μας ευχέρεια, ήτοι όλως ενδεικτικά προσθέτοντας νέες ή τροποποιώντας τις ήδη υφιστάμενες λειτουργίες ή επιλογές.

2. Περαιτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, οι δε τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στους Χρήστες μέσω του παρόντος εντύπου, εκτός αν επιλέξουμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, η εν λόγω ενημέρωση να γίνει με ορισμένο άλλο πρόσφορο τρόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων της Εφαρμογής δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση των χρηστών. Οι χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις αυτών, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση αυτών.

Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

Διατηρούμε το μονομερές και απεριόριστο δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία της Εφαρμογής ή/και να καταργήσουμε την Εφαρμογή, ή/και να αντικαταστήσουμε την Εφαρμογή ή/και ορισμένες μόνο λειτουργικότητες/επιλογές/δυνατότητες αυτής, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική μας ευχέρεια, και χωρίς την τήρηση οιασδήποτε προθεσμίας.

Ι. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Διατηρούμε το μονομερές και απεριόριστο δικαίωμα να αποδεχόμαστε ή να απορρίπτουμε την αίτηση εγγραφής ορισμένου προσώπου στην Εφαρμογή, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική μας ευχέρεια, ιδίως σε ενδεχόμενο που το εν λόγω πρόσωπο επιδεικνύει παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική συμπεριφορά. Αντιστοίχως έχουμε το μονομερές και απεριόριστο δικαίωμα να προβαίνουμε σε ενέργειες διαγραφής ορισμένου προσώπου για τους ίδιους ως άνω λόγους, καθώς και λόγω μη συνεπούς τήρησης των Όρων της Εφαρμογής.

2. Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από την Εφαρμογή, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 21888 18102** (** αστική χρέωση), είτε αποστέλλοντας το εν λόγω αίτημά του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρώνουμε το σχετικό αίτημα εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντας σας για την ολοκλήρωσή αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο .

IΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω της Εφαρμογής υπόκεινται σε επεξεργασία, βάσει της «Πολιτικής Απορρήτου», την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Στην «Πολιτική Απορρήτου» μας μπορείτε να βρείτε πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με: (α) τη φύση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, (β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τη νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, (γ) τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, (δ) τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και (ε) τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά.

Η χρήση της Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών, προϋποθέτει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υποβάλλετε είναι αληθή και ακριβή.

Η συμμετοχή στην Εφαρμογή αποτελεί σαφή εκ μέρους εκάστου χρήστη δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR) χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Εφαρμογής, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας με αυτόν σχετικά με την Εφαρμογή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας και Διαχειριστής της Εφαρμογής είναι η εταιρεία NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – Λεωφόρος Κηφισίας 168 και Σοφοκλέους, Τ.Κ. 15126 Αμαρούσιο Αττικής, τηλ. 2109606091, ηλ/κή διεύθυνση [email protected].

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς. Θα διαβιβασθούν μόνο σε συνδεδεμένα με εμάς πρόσωπα, τα οποία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας παρέχουν ως εκτελούντες την επεξεργασία εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του αναφερόμενου σκοπού, και με τις ίδιες εξασφαλίσεις ότι δεν θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας παρά μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, και σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.nrg.gr/el/politiki-aporritou. Τέλος, μπορείτε επίσης να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.

ΙΒ. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση σας και την εμπειρία σας όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και πλήρη, καθώς και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, κάντε κλικ εδώ. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτή την Εφαρμογή, χωρίς να επιφέρετε περαιτέρω τροποποιήσεις, αποδέχεστε τα cookies.

ΙΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Η Εφαρμογή περιέχει δεδομένα, προγράμματα, κείμενα, απεικονίσεις, εικόνες, γραφικά, ειδικές μορφοποιήσεις, εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα ως άνω στοιχεία ανήκουν σε εμάς, ή σε αυτούς που μας έχουν παραχωρήσει την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς επιτρέπεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της και μόνο για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, σκοπούς: (α) την ενημέρωσή σας, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή/και (β) την επικοινωνία σας μαζί μας, για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ή/και παραπόνου. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεση των ως άνω στοιχείων στην Εφαρμογή δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους.

2. Ο Εξοπλισμός θα παραμείνει ολόκληρος και πάντοτε στην ιδιοκτησία μας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, όλο το υλικό, το λογισμικό, τις προδιαγραφές, τις καταχωρίσεις, τα συστήματα, τα αρχεία ή/και τα δεδομένα που συλλέγονται ή παράγονται από τον Εξοπλισμό, καθώς και όλες μεμονωμένα ή ξεχωριστά τις περιβαλλοντικές (ή παρεμφερούς φύσεως) μονάδες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Εξοπλισμό.

ΙΔ. ΙΟΙ (VIRUSES) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

1. Υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε τον Εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο εντός του ισχύοντος νόμιμου πλαισίου. Ως εκ τούτου, δεσμεύεστε ότι δε θα επιτεθείτε σε αυτόν, μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack) ή άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) εν γένει, ούτε θα μεταδώσετε εν γνώσει σας «ιούς», «σκουλήκια υπολογιστών» (worms), «δούρειους ίππους» (trojans), ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο Λογισμικό. Αντιστοίχως, απαγορεύεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Εφαρμογή, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέεται με την Εφαρμογή.

2. Εκάστη παράβαση του παρόντος όρου, ενδέχεται να συνιστά ποινικά κολάσιμο αδίκημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή μας μια τέτοια παράβαση, είμαστε αναγκασμένοι να την αναφέρουμε στις αρμόδιες διωκτικές και ανακριτικές αρχές και να συνεργαστούμε με αυτές (εφόσον μας ζητηθεί), προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη της εν λόγω παράβασης. Εξυπακούεται ότι η εκ μέρους σας παραβίαση του παρόντος όρου, θα επιφέρει, μεταξύ άλλων, και την άμεση διακοπή της πρόσβασης και περιήγησής σας στην Εφαρμογή.

ΙΕ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια, στα όρια του αντικειμενικά δυνατού, προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχουμε μέσω της Εφαρμογής να είναι πάντοτε επικαιροποιημένες και να διέπονται από εγκυρότητα, σαφήνεια, ορθότητα και ακρίβεια, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε, με τον πληρέστερο τρόπο, αναφορικά με τις Υπηρεσίες, τον Εξοπλισμό και όλα εν γένει τα προϊόντα που προσφέρουμε. Αντιστοίχως, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Εφαρμογή να είναι σταθερά προστατευμένη από ψηφιακούς ιούς, λειτουργική και προσβάσιμη στα πρόσωπα που τη χρησιμοποιούν.

2. Παρά ταύτα, ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη φέρουμε προς ορισμένο Χρήστη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας από την Εφαρμογή (πχ. λόγω τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ορισμένης πληροφορίας), καθώς και σε ενδεχόμενο τυχόν αδυναμίας πρόσβασης του τελευταίου στην Εφαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί αυτός εξαιτίας ή επ’ αφορμής της χρήσης της Εφαρμογής.

3. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή ή πρόσβαση ή χρήση της Εφαρμογής από πρόσωπο άλλο από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη, η οποία δεν οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας, ήτοι όλως ενδεικτικά λόγω αποκάλυψης από τον ίδιο τον Εγγεγραμμένο Χρήστη των κωδικών πρόσβασης αυτού στην Εφαρμογή ή/και λόγω μη λήψης εκ μέρους του Χρήστη των αναγκαίων τεχνικών προληπτικών μέτρων (πχ. συστήματος ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού - antivirus) κατά τη χρήση της Εφαρμογής, κοκ.

4. Η Εφαρμογής ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστοτόπους ή/και ιστοσελίδες ή/και πηγές που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα, με τα οποία δεν έχουμε οποιαδήποτε σύνδεση. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενό τους δε βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας. Με την πλοήγηση στους εν λόγω συνδέσμους αποδέχεστε ότι αποχωρείτε από την Εφαρμογή και υπόκεισθε στους όρους χρήσης αυτών. Σε κάθε περίπτωση, σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε Λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο λογισμικό.

5. Δεδομένων των ανωτέρω και στο βαθμό που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και δεν υποχρεούμαστε να ανορθώσουμε οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστείτε, οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της καθυστέρησης εξυπηρέτησης, λόγω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • της εκ μέρους σας χρήσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Ιστοτόπου, ή
 • όγω ιών (viruses), επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλων ή τεχνολογικά επιζήμιων Λογισμικών ή υλικών που ενδέχεται να προσβάλουν το Λογισμικό (software) ή/και το Υλισμικό (hardware) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής χρησιμοποιείτε (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ), ενόψει της επίσκεψης και περιήγησής σας στην Εφαρμογή, ή
 • λόγω της χρήσης υπερσυνδέσμων (links) στους οποίους παραπέμπει η Εφαρμογή, ή
 • λόγω της μη συμμόρφωσής σας στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή/και τους παρόντες Όρους.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωσή μας να ανορθώσουμε δική σας ζημία, θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις θετικές σας ζημιές και όχι τις αποθετικές ή/και τα διαφυγόντα σας κέρδη.

6. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την συνεχή επάρκεια/διαθεσιμότητα του Εξοπλισμού ή/και των Σημείων / Σταθμών Επαναφόρτισης, τους οποίους μπορούμε να καταργούμε ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

7. Τέλος, δεν υποχρεούμαστε να ανορθώσουμε οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστείτε λόγω διακοπής λειτουργίας του Εξοπλισμού (ενδεικτικά, λόγω διακοπής παροχής ρεύματος), καθώς και σε περίπτωση που η φόρτιση του οχήματός σας είναι αδύνατη λόγω ελαττωμάτων του Εξοπλισμού (ενδεικτικά, φθαρμένα, ελαττωματικά ή σπασμένα καλώδια φόρτισης, ελαττωματικός φορτιστής).

ΙΣΤ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. «Γεγονός ανωτέρας βίας» νοείται κάθε γεγονός που εξέρχεται του δικού μας πεδίου ελέγχου και είναι αδύνατο να προβλεφθεί, ακόμα και αν εξαντλήσουμε την επιμέλεια και τη σύνεσή μας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ο πόλεμος, η πυρκαγιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, η πανδημία ή η επιδημία, η απεργία, τα προβλήματα ή οι τεχνικές δυσλειτουργίες των δικτύων ή των γραμμών, ή των online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των server ή provider, των εξαρτημάτων υπολογιστών, του Λογισμικού, η μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή το διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, η διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και η προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες ή λόγω κακής χρήσης της Εφαρμογής, κατά παράβαση των Όρων.

2. Δεν ευθυνόμαστε, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της Εφαρμογής, ή για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή των εφαρμογών τους, ή για την αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε τεχνικά ζητήματα τυχόν εμφανισθούν στην Εφαρμογή ή/και τον Εξοπλισμό, όπως και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία υποστείτε, λόγω γεγονότος που συνιστά «Ανωτέρα Βία» και για όσο χρονικό διάστημα το εν λόγω γεγονός διαρκέσει.

ΙΖ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Διατηρούμε το μονομερές και απεριόριστο δικαίωμα να εκχωρήσουμε την παρούσα υπηρεσία χωρίς της συγκατάθεσή σας σε οιονδήποτε τρίτο, ιδίως δε σε εταιρείες συνδεδεμένες με εμάς.

2. Εάν δεν ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας που απορρέει από τους Όρους, αυτό δε συνιστά παραίτησή μας από αυτό. Αντίστοιχα, η τυχόν παραίτησή μας από κάποια μεμονωμένη αξίωση, δε συνιστά παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωσή μας στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, καμία παραίτηση από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τους Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία δε θα θεωρείται έγκυρη, εκτός εάν πραγματοποιείται ρητά και εγγράφως.

3. Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτών.

4. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε υπηρεσία λήψης αιτημάτων και παραπόνων. Τα αιτήματα και τα παράπονά σας προς εμάς, μπορούν να υποβάλλονται προφορικά ή εγγράφως, μέσω:

(α) συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας που μπορείτε να βρείτε εδώ (για υποβολή αιτήματος) και εδώ (για υποβολή παραπόνου) και αποστολής της, είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της έδρας μας (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, ΤΚ 151 26, Μαρούσι Αττικής), είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], ή

(β) κατόπιν κλήσεως στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουμε θέσει στη διάθεσή σας 21888 18102** (** αστική χρέωση). Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προς το σκοπό της αιτιολογημένης απάντησης επί των παραπόνων και των λοιπών αιτημάτων σας, εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη τους.

5. Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από αυτούς, θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα δικαστήρια των Αθηνών.

Μαρούσι, Οκτώβριος 2021